Sport

Nowo­cze­sne kurtki nar­ciar­skie to gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa i wygody na stoku

Przy­go­to­wane spe­cjal­nie na narty, zapew­niają uzytkownikom opty­malne poczu­cie kom­fortu. Dają ochronę przed śnie­giem oraz pełną swo­bodę ruchów przy zje­ździe. Kurtka nar­ciar­ska powinna się spraw­dzać w każdą pogodę. Wysoka jakość uży­tych mate­ria­łów o róż­nych para­me­trach, pozwala na sku­teczną ochronę przed zim­nem, prze­grza­niem lub prze­mo­cze­niem.

W zależ­no­ści od mate­riału roz­róż­niamy różne poziomy wia­trosz­czel­no­ści, wodo­od­por­no­ści i oddy­chal­no­ści. Zaawan­so­wane tech­no­lo­gie poma­gają w zacho­wa­niu kom­fortu ter­micz­nego poprzez zatrzy­my­wa­nie i odbi­ja­nie cie­pła, które wytwa­rza ciało. Mem­brany nie prze­pusz­czają czą­ste­czek wody, ale para wodna ma moż­li­wość cyr­ku­la­cji i wydo­sta­nia się na zewnątrz. Nasz wybór zależy od prze­zna­cze­nia kurtki oraz prze­wi­dy­wa­nych warun­ków pogo­do­wych.

Zwięk­szony kom­fort użyt­kow­nika to zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych roz­wią­zań, zali­czamy do nich:

 • regu­lo­wane man­kiety,
 • regu­lo­wany kap­tur,
 • otwór na kciuk w ścią­ga­czu,
 • pas prze­ciw­śnieżny,
 • otwory wen­ty­la­cyjne pod pachami,
 • pod­kle­jane szwy zapo­bie­ga­jące dosta­wa­niu się wil­goci do środka,
 • kie­sze­nie wewnętrzne i zewnętrzne, umiesz­czone w stra­te­gicz­nych miej­scach.

Kurtki nar­ciar­skie róż­nią się prze­zna­cze­niem, wypeł­nie­niem, zam­kiem, mem­braną:

 • ski­tu­ring, alpi­nizm, fre­eride, wspi­naczka wyso­ko­gór­ska, nar­ciar­stwo zjaz­dowe,
 • wypeł­nie­nia puchowe natu­ralne lub syn­te­tyczne, a także bez ocie­pleń,
 • modele roz­pi­nane, roz­pi­nane zam­kiem ½ oraz nieroz­pi­nane,
 • kon­struk­cja mem­brany może być dwu­war­stwowa lub trój­war­stwowa.

Kurtka narciarska dostępna w ofercie sprzedażowej pod adresem: https://www.krakowsport.pl/pol_m_Odziez-zimowa_Kurtki-narciarskie-155.html